ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

กลุ่มงานในสำนักฯ        ติดต่อสำนัก
 

  

  

 

 


 

                     งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

แจ้งเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการพัฒนาโครงการผู้บริหารสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด


คู่มือ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญสาหรับผู้ดาเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด


คู่มือ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  คลิกเพื่อนดาวน์โหลด

              ดาวน์โหลดทั้งหมด


         การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญสำหรับผู้ที่ส่งผลงาน ตาม ว.17 แล้ว สสอ. ขอแจ้งให้ ผอ. รองผอ. ที่ได้ยื่นคำขอรับการประเิมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และ เชี่ยวชาญ ตาม ว.17 แล้ว เตรียมการก่อนเข้ารับการพัฒนา โดยศึกษาข้อมูลดังน

 

         
ี้
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ตาม ว.3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 และ ที่แก้ไข ลงวันที่ 6 กันยายน 2554

     - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ตาม ว.3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
     - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ตาม ว.3 ฉบับ แก้ไข ลงวันที่ 6 กันยายน 2554


       คลิกเพื่อดาวน์โหลด
หลักสูตรการพัฒนาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

     - หลักสูตรชำนาญการพิเศษ
     - หลักสูตรเชี่ยวชาญ

       คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      คลิกเพื่อดาวน์โหลด
การพัฒนา สสอ. จะดำเนินการดังนี้

     - วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการพัฒน าในวันที่ 16-19 มกราคม 2555
     - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดำเนินการพัฒนา ในวันที่ 16-20 มกราคม 2555

       สำหรับสถานที่ในการพัฒนาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง : คลิกเพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลด
 

 

 

 

 

 

 

 

 Free Web Counter
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Copyright @ ๒๐๐๓. All rights reserved :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ถนนรามอินทรา กม.๕-๖ แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐   
Tel. -๒๕๐๙-๓๖๕๔  Fax. -๒๙๔๓-๖๐๒๐
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: webmaster
 
Last Update :
ศุกร์, 22. กรกฎาคม 2554