Download Data


โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาด้วยการวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ข้อมูลวิทยากร ระยะที่ 1 (ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553)  และ
ข้อมูลวิทยากร ระยะที่ 2 (ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2553)

  นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต้
ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง
ดร.สมานจิต    ภิรมย์รื่น
ดร.สวัสดิ์        ตี๋ชื่น
ดร.สุรชาติ      สังข์รุ่ง
นางปิยวรรณ   ปิตยานนท์
ดร.กล้า  สมตระกูล
1
1
1 2 3
1 2
1 2 3 4
1 2 3

1
แบบติดตามผลการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของครูวิชาชีพและบุคลากรอาชีวศึกษา ปี 2553 :: คำชี้แจง
คู่มือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของครูวิชาชีพและบุคลากรอาชีวศึกษา
เอกสารจากวิทยากรบรรยายจากการประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
    ดร.กล้า  สมตระกูล
  ท่านเฉลิมศักดิ์
นามเชียงใต้
  ผชช.วิวัฒน์  แหวนหล่อ

  สำนักอำนวยการ

 
:: แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ
:: ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะฯ
:: หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17)
:: หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

:: เปรียบเทียบขั้นตอนการมี / เลื่อน วิทยฐานะ
คู่มือการประกันคุณภาพการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 
 
เอกสารวิทยากรบรรยาย :: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาด้วยการวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

  ดร.สมานจิต
  ดร.สุรชาติ
  ผอ.ประชาคม
  ผอ.เอนก
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  วันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

นโยบายเพื่อการพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษาไทยสู่ความทันสมัย
การขออนุมัติเงินกู้ (SP2)
การบริหารงานงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา ปี ๒๕๕๓
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง