1. ความเป็นมาของแนวคิด

2. งานวิจัยชุด2

3. งานวิชาการ