รายชื่อครูแกนนำเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้หลักสูตร Intel Teach to the Future
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549ณสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ที่
จังหวัด
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
สถานศึกษา
สาขาวิชาที่สอน
1 กรุงเทพ นาง สร้อยมณี พิมลยรรยง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังคมศึกษา
2 กรุงเทพ นาย ชัยฤทธิ์ สระบัว วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง คณิตศาตร์
3 จันทบุรี นางสาว สุรีย์พร บุญน้ำชู วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ภาษาไทย
4 ชัยนาท นาย สุชาติ อินทร์อุดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท คณิตศาสตร์
5 ชัยภูมิ นาย อำนาจ จันทร์ศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาศาสตร์
6 ชัยภูมิ นาย วศิน แฝงเวียง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ
7 ชัยภูมิ นาย สมพงษ์ มณีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
8 ชัยภูมิ นาง เสาวภา ดิเรกโภค วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สามัญ
9 ชุมพร นาง ยุพาวดี เทพมณี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ภาษาอังกฤษ
10 เชียงราย นาย สวัสดิ์ จอมพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11 เชียงราย นาง อวยพร บุญยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
12 เชียงราย นาย สิทธิกร ศิลปรัศมี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
13 เชียงราย นาง ศรีสุภาพ วีรยุทธกำจร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ภาษาอังกฤษ
14 เชียงราย นาย สิทธิกร ศิลปรัศมี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ภาษาอังกฤษ
15 เชียงราย นาย สวัสดิ์ จอมพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ภาษาอังกฤษ
16 เชียงใหม่ นาง จิรพันธ์ ณ สงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ
17 เชียงใหม่ นาย ภคพจน์ ปวนอินตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คณิตศาสตร์
18 นครศรีธรรมราช นาย ปณชัย เพชรปาน วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 นครศรีธรรมราช นาง สุธาทิพย์ แสนเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาษาไทย
20 นครศรีธรรมราช นาง พัชรวัลย์ หนูมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ
21 นครศรีธรรมราช นาง ธนัญญา สงคง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ภาษาอังกฤษ
22 นครศรีธรรมราช นาง กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ภาษาอังกฤษ
23 นครศรีธรรมราช นาย วิระศักดิ์ พูนพนัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์
24 นครสวรรค์ นาง ธีรวรรณ ฉิมมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาศาสตร์
25 น่าน นาย ไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาศาสตร์
26 น่าน นาย ศักดา มนต์ชัยวนะกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน คณิตศาสตร์ 2 และแคลคูลัส
27 บุรีรัมย์ นางสาว มานิศา คำปลิว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ภาษาอังกฤษ
28 ปทุมธานี นาย ชัยรัช เก่งงาน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาษาไทย
29 ประจวบคีรีขันธ์ นาง แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1
30 พระนครศรีอยุธยา นาย ฉันทรักษ์ คล้ายสรวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาา วิทยาศาสตร์
31 พระนครศรีอยุธยา นาง สุพัณณี การสมสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาา ภาษาอังกฤษ
32 พะเยา นาย วุฒิพงษ์ วงศ์ราษฎร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา คอมพิวเตอร์
33 พะเยา นาง วาสนา พรมทา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาศาสตร์
34 พิษณุโลก นางสาว โสธิดา เชื้อนาค วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ภาษาอังกฤษ
35 พิษณุโลก นางสาว นรรจวรรณ เมืองพระฝาง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วิทยาศาสตร์
36 เพชรบุรี นางสาว เรืองรัตน์ ฤทธิ์วิรุฬห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี การโรงแรมการท่องเที่ยว
37 แพร่ นาย ไมตรี เตือนธรรมรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณิตศาสตร์ประยุกต์1
38 มุกดาหาร นาย วันชัย ไร่สงวน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
39 มหาสารคาม นาง มานิศา คำปลิว วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ภาษาอังกฤษ
40 ยโสธร นาง สำเริง พลเวียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาศาสตร์
41 ยะลา นาง ปุณชวัลมิ์ บุตรอินพรหม วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ชีวิตและวัฒนธรรม
42 ราชบุรี นาง ยุพา หวังเลี้ยงกลาง วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาศาสตร์
43 ราชบุรี นาย มาวิล โรจน์รัตนชัย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม พลศึกษา
44 ลำพูน นาย ดำรง นิมมานพิสุทธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1
45 เลย นาย สันธิเวชช์ มงคลชัย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ภาษาไทย
46 ศรีสะเกษ นาย ประมวล ทบบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ภาษาอังกฤษ
47 ศรีสะเกษ นาย กัณหา อุทธิเสน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
48 ศรีสะเกษ นาย คีตนันต์ นาจำปา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
49 ศรีสะเกษ นาย ประจักษ์ นาราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ภาษาอังกฤษ
50 สกลนคร นาย ณัฐวุฒิ ประทุมกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาศาสตร์
51 สงขลา นางสาว ดวงเดือน เยาวรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ภาษาไทย
52 สตูล นางสาว นิตญา ขาวหิรัญ วิทยาลัยการอาชีพละงู ภาษาอังกฤษ
53 สตูล นาง ธิษณา บำรุงเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล คณิตศาสตร์
54 สุโขทัย นาง จิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภาษาอังกฤษ
55 สุโขทัย นางสาว ปพิชญา วงอ้ายตาล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สังคมศึกษา
56 สุโขทัย นางสาว นัยนา จันทร์หอม วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
57 สุโขทัย นาย สุวัฒน์ นิยมไทย วิทยาเทคนิคสุโขทัย พื้นฐาน
58 สุรินทร์ นาย ศักรินทร์ นุตโร วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
59 หนองคาย นาย อาทิตย์ จิรวัฒนผล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อิเล็กทรอนิกส์
60 อ่างทอง นาย เอกสิทธิ์ ปิ่นทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง พลศึกษา, ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
61 อุดรธานี นาย สัญญา ฉิมรักแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สามัญสัมพันธ์
62 อุดรธานี นาง ละมุล เนาวรัตน์ทัดดิกุล วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พื้นฐาน
63 อุดรธานี นาย บุญเหลือ นาคสุข วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
64 อุตรดิตถ์ นางสาว วิไลวรรณ สารเถื่อนแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
65 อุตรดิตถ์ นาย เอกภพ กาศสมบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ภาษาอังกฤษ
66 อุทัยธานี นาง ยอดขวัญ ศรีม่วง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภาษาไทย
67 อุบลราชธานี นาย ธีระ ทองวล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์
68 อุบลราชธานี นาง สุวนิจ สุริยพันตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณิตศาสตร์
69 อุบลราชธานี นางสาว ชญานิน ก้อนจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ภาษาอังกฤษ