รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

             หลักสูตรการเรียน

             วัตถุประสงค

             ปกชุดการสอน

             สารบัญ

                   หน่วยที่ 1   เครื่องมือและอุปกรณ์

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ

                   หน่วยที่ 2   มาตรฐานในการเขียนแบบ

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ

                   หน่วยที่ 3   การสร้างรูปเรขาคณิต

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด (สอนครั้งที่ 1)

                      - แบบฝึกหัด (สอนครั้งที่ 2)

                      - แบบทดสอบ (สอนครั้งี่ 1)

                      - แบบทดสอบ (สอนครั้งที่ 2)

                      - เฉลยแบบทดสอบ (สอนครั้งที่ 1)    

                      - เฉลยแบบดสอบ (สอนครั้งที่ 2)

                   หน่วยที่ 4   การกำหนดขนาด

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ

                                 - ใบเฉลยเแบบทดสอบ

                   หน่วยที่ 5   ภาพฉาย

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ  

                    หน่วยที่ 6   ภาพ 3 มิติ

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ                    

                    หน่วยที่  7  เสกตภาพ

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ

                   หน่วยที่ 8   ภาพตัด

                      - ใบความรู้

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ  

                   หน่วยที่ 9   สัญญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ

                      - ใบความรู้

                              - ใบงาน

                      - แบบฝึกหัด

                      - แบบทดสอบ  

                      - เฉลยแบบฝึกหัด

                      - เฉลยแบบทดสอบ

             บรรณานุกรม