หน้าหลักสารบัญพิมพ์ย้อนกลับ 42-42 หน้าต่อไป
 แบบฝึกหัด

  1. การสื่อสารข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
  2. ให้อธิบายรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร พอสังเขป
  3. การมอดูเลต (Modulation) สัญญาณ คืออะไร อธิบายพอสังเขป
  4. อธิบายการสื่อสารอนาล็อกและการสื่อสารดิจิตอล เป็นอย่างไรพอสังเขป
  5. อธิบายการทิศทางการสื่อสารมีกี่แบบ แต่และแบบเป็นอย่างไร พอสังเขป
  6. OSL Model คืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง อธิบายพอสังเขป
Design and Program by MultimediaAsia.com