หน้าหลักสารบัญพิมพ์ย้อนกลับ 42-55 หน้าต่อไป
 มาตรฐานระบบเครือข่ายแบบ LAN ชนิดต่างๆ

มาตรฐาน IEEE (nstitute of Electronics and Electrical Engineers)

1. มาตรฐาน IEEE 802.3 และ Ethernet

มาตรฐาน IEEE 802.3 และ Ethernet ระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ถูกพัฒนา ขึ้นโดยริษัทซีรอกซ์ในปลายทศวรรษ 1970 และ ในปี 1980 บริษัท Digital Equipment, Intel และ Xerox ได้ร่วมกันออกแบบ Ethernet I ซึ่งใช้งานกับสาย coaxial และต่อมาในปี 1985 ก็ได้ทำการพัฒนาเป็น Ethernet II ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายที่ถูกใช้งานมากที่สุดแบบหนึ่ง จากนั้นองค์กรมาตรฐาน IEEE จึงได้ออกข้อกำหนดมาตรฐาน 802.3
โดยใช้ Ethernet II เป็นรากฐาน โดยมีจุดแตกต่างจาก Ethernet II เล็กน้อย แต่หลักการใหญ่ๆ จะคล้ายคลึงกัน คือใช้ Access Method แบบ CSMA/CD และใช้ Topology แบบ Bus หรือ Star (Ethernet II จะเป็น Bus เท่านั้น)
นอกจากนี้มาตรฐาน IEEE 802.3 ยังได้ร่างมาตรฐานการใช้สื่อในระดับกายภาพ (Physical Layer) แบบต่างๆ ทำให้สามารถใช้สายเคเบิลในระดับกายภาพได้หลายแบบ โดยไม่ต้องเปลี่ยนในส่วนของ Data link Layer ขึ้นไป เช่น 10Base5, 10BaseT โดย "10" หมายถึงความเร็ว 10 Mbps ส่วน "Base" หมายถึง Baseband ("Broard" คือ Broadband) และในส่วนสุดท้ายนั้น ในช่วงแรก "5" หมายถึงระยะไกลสุดที่สามารถเชื่อมต่อมีหน่วยเป็นเมตรคูณร้อย ในที่นี้คือ 500 เมตร แต่ต่อมาได้มีการใช้ความหมายของส่วนนี้เพิ่มเติมเป็นชนิดของสาย เช่น "T" หมายถึงใช้สาย Twisted Pair และ "F" หมายถึง Fiber ดังสรุปในตาราง
ตาราง แสดงการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย มาตรฐาน IEEE 802.3

 
Ethernet
IEEE 802.3
 
10Base5
10Base2
1Base5
10BaseT
10Broad36
Data rate (Mbps)
10
10
10
1
10
10
Signaling Method
Baseband
Baseband
Baseband
Baseband
Baseband
Baseband
Max. Segment Length (m)
500
500
185
250
100
1800??
Media
50-ohm coax (thick)
50- ohm coax (thick)
50-ohm coax (thick)
UTP
UTP
75-ohm coax
Topology
Bus
Bus
Bus
Star
Star
Bus
 
ในปัจจุบันนี้ ยังมีมาตรฐาน IEEE 802.3u ซึ่งได้ขยายครอบคลุมความเร็วระดับ 100 Mbps ด้วย นั่นคือ มาตรฐาน Fast Ethernet โดยจะประกอบด้วย 100BaseTX ซึ่งเป็นการใช้สาย UTP Category 5 เชื่อมต่อได้ไกล 100 เมตรต่อเซกเมนต์ และ 100 BaseFX ซึ่งใช้สาย Fiber Optic เชื่อมต่อได้ไกลถึง 412 เมตรต่อเซกเมนต์ นอกจากนี้ทาง IEEE ยังกำลังพิจารณาร่างมาตรฐาน 802.3z หรือ Gigabit Ethernet โดยจะทำการขยายความเร็วในการเชื่อมต่อขึ้นไปถึง 1,000 Mbps (1 Gigabit/seconds)

Design and Program by MultimediaAsia.com