หน้าหลักสารบัญพิมพ์ย้อนกลับ 22-44 หน้าต่อไป
 


รูปที่ 5.8 การเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์โดยใช้โมเด็ม คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
รูปที่ 5.9 โมเด็มชนิดติดตั้งภายในและภายนอก คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่

การเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต

การเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ (Dial Up Connection)

การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรขนาดเล็กที่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฉพาะบางเวลาตามที่ต้องการใช้ สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้า สู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิธีนี้จะอาศัยศูนย์บริการของ ISP หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ทำการต่อเชื่อมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วเป็นเส้นทางผ่าน ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่บ้าน หรือที่สำนักงานเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผ่านทางคู่สายโทรศัพท์ที่ใช้ตามปกติ และจะต้องอาศัย "โมเด็ม (Modem)" ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงสัญญาณระหว่างสัญญาณคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิตอล (Digital) และสัญญาณเสียงซึ่งอยู่ในรูปแบบ
อนาลอก (Analog) (รูปที่ 5.8)
การเชื่อมต่อในลักษณะนี้ ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกกับศูนย์บริการ ISP หรือหน่วยงานที่ให้บริการ โดยจะได้รับบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้ตรวจสอบในการใช้บริการด้วยทุกครั้ง สำหรับ ISP ที่ให้บริการเชิงพาณิชย์นั้นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกขอเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน รายปีหรืออาจเป็นการซื้อชุด
อินเตอร์เน็ตสำเร็จรูปโดยคิดค่าใช้บริการเป็นหน่วยชั่วโมงก็ได้ (รูปที่ 5.9 )

Design and Program by MultimediaAsia.com